GRAND RAPIDS WEST INTERNATIONAL

Legliz Grand Rapids West International

Laplipa moun ki mache nan Legliz Grand Rapids West International la se ayisyen k'ap viv ozanviwon vil Grand Rapids la. Se sa ki fè anpil moun konsidere legliz la kòm legliz ayisyen Grand Rapids la. Sèvis yo ak lòt aktivite legliz la jeneralman fèt nan lang anglè ak kreyòl ayisyen. Sepandan, Ayiti se pa sèl peyi ki reprezante nan legliz la. Gen manm legliz la ki soti nan lòt peyi tou.

Nan Grand Rapids West International, Bondye toujou prezan, nou pratike sentete, nou akeyi tout moun, Bondye ofri gras ak padon li, e lespwa pa janm sispann boujonnen. Nou se yon kominote kote chak manm ini yonn ak lòt nan dyalòg ak Papa nou ki vivan nan syèl la.

Nan Kisa Nou Kwè?

  • Nou menm nan Legliz Grand Rapids West International, men nan kisa nou kwè epi rekonèt kòm verite:
  • Nou kwè nan yon sèl Bondye – Papa a, Pitit la ak Sentespri a.
  • Nou kwè Ansyen ak Nouvo Testaman nan Bib la, ki ekri pa enspirasyon Bondye, gen tout verite ki nesesè pou lafwa ak lavi yon kretyen.
  • Nou kwè lèzòm fèt ak yon nati dechi, e sa lakòz yo toujou panche vè fè sa ki mal, e kontinyèlman.
  • Nou kwè sila yo ki pa janm repanti va pèdi etènèlman san lespwa.
  • Nou kwè sakrifis Jezikris la se pou tout moun sou latè. Konsa, nenpòt moun ki repanti e kwè nan Seyè Jezikris va jwenn jistifikasyon ak rejenerasyon e va sove anba dominasyon peche.
  • Nou kwè kwayan yo dwe sanktifye totalman, lè yo fin rejenere, atravè lafwa nan Seyè Jezikris. Nou kwè Sentespri a rann temwanyaj nouvèl nesans e sanktifikasyon kwayan yo.
  • Nou kwè Seyè nou an gen pou retounen, lè sa mò yo va leve, e jijman final la gen pou fèt.

Misyon Legliz la

Men misyon Grand Rapids West International antanke yon legliz nazareyen :

  • Pote levanjil la bay sila yo ki poko konnen Jezikris kòm Seyè e Sovè epi ede yo devni disip Kris.
  • Ede frè ak sè ki fè pati kò Kris la devlope lafwa yo ak karaktè ki va fè yo sanble ak Jezikris.

Lidè nan Legliz la

Pastor

Secretary

Treasurer

SDMI

NYI

NMI

Nou Envite Ou Vizite Nou

Lekòl Dominikal 10:00 AM

Sèvis Dimanch 11:00 AM

Adrès nou se:
1313 Bristol Ave. NW,
Grand Rapids, MI 49504

(616) 453 5550
grwest.int@outlook.com